Tilaus- ja sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimus ehtoja sovelletaan Hosting4life / Koivisto Capital Oy (jäljempänä palveluntarjoaja) ja sopimuksen tekevä osapuoli (jäljempänä asiakas) toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Nämä ehdot astuvat voimaan 31.7.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksella sovitaan Asiakkaan tilaamasta tuotteesta tai palvelusta jonka palveluntarjoaja asiakkaalle toimittaa. Palveluntarjoajan palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut kuten esimerkiksi asiakkaan internet-yhteydet eivät kuulu palveluntarjoajan vastuun piiriin.

3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, mutta muita tapoja voidaan käyttää mikäli asiasta sovitaan etukäteen. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimusta ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä.

4. Luottotietojen tarkistaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

5. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purkaminen

Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua saman mittaisella sopimuskaudella kuin ensimmäisen laskutuskauden pituus on, mikäli sitä ei ole irtisanottu.Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan laskutuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä. Irtisanominen on tehtävä kaksi (2) viikkoa ennen laskutuskauden loppua kirjallisesti.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esim. viranomaismääräys tai force majeure -tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa taikka veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kuluista/kustannuksista palveluntarjoajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

6. Hinnastot, maksut ja laskutus

Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Palvelut veloitetaan pääsääntöisesti ennakkoon asiakkaan maksukortilta. Mikäli laskutuksesta on sovittu erikseen, laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen (sähköpostitse ja/tai normaalilla postina). Laskutuksesta voidaan periä myös hinnaston mukainen maksutapalisä ja/tai laskutuslisä. Asiakas maksaa laskun niiden eräpäivään mennessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden myös irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi huomautuksen jälkeen. Palvelun tarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

7. Palvelun toimittaminen

Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan tilatun palvelun ja asiakas on velvollinen toimittamaan kaiken palvelun toimittamiseksi tarvittavan tiedon sovittuna aikana. Toimitusaika katsotaan alkavaksi siitä päivästä kun asiakas toimittaa palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot. Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä. Lisäksi asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi (tai sähköisesti jos sovittu). Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

8. Palvelun sisältö ja tuottaminen, asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdystä muutoksesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksen / yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen internet-käyttöä (jatkossa ”sivusto”) varten. Sivutilan jälleenmyynti on kuitenkin kielletty ilman erillistä sopimusta. Tämä ei kuitenkaan koske esimerkiksi bannerimainoksia tai muuta sivujen yhteydessä olevaa mainosmateriaalia. Materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja. Levytilan koko on rajoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli levytilan käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa palveluntarjoaja oikeuden estää asiakkaalta levytilan käyttö.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään materiaalista, johon asiakas pääsee palvelun kautta käsiksi. Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat ajantasalla ja esimerkiksi virustorjunnasta.

Asiakas vastaa täysin palvelun ja sivustonsa kautta toisille käyttäjille, Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaali, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan.

Asiakkaan on korvattava Palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimien ja palveluiden luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen purkamiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muista palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä palvelussa.

Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai serveriresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä tällaisissa tapauksissa. Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoajan vastuu palveluiden tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden maksuun. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksen vastainen toiminta.

Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksella tehdystä ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut.

Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista palveluntarjoajan web-sivuilla tai toimittaa asiakkaalle muulla tavalla.

9. Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä erityisehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa konsulttivirheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisesti. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden palvelumaksuihin.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta

10. Asiakastiedot

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

11. Palvelun sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

12. Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnusta, ennen kuin kaikki Palveluntarjoajan saatavat asiakkaalta on suoritettu.Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.